ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ


มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l


ค้นหา
 


บริการข้อมูล
        การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์  

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอน
 
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ( pdf   word )

บันทึกข้อความแจ้งการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

แบบฟอร์ม
  แบบ ก.พ.อ.03
  บันทึกนำ
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  แบบรับรองตนเอง
  หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  แบบรายงานการนำผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบหลักเกณฑ์
 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับประมวล ฉ.2-ฉ.10) - แก้ไขล่าสุด 18 มิถุนายน 2556
  แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (กรณีตำรา หรือ หนังสือ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น) มหาวิทยาลัยทักษิณ

การประเมินการสอน

ขั้นตอน
 
ขั้นตอนการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ( pdf   word)

แบบฟอร์ม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  รองศาสตราจารย์
  ศาสตราจารย์

ระเบียบหลักเกณฑ์
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง โครงร่างเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติ

 การขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข)