ประเมินต่อสัญญา
   
   ประเมินต่อสัญญาจ้าง

WorkFlow กระบวนการ

ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2558 (สำหรับผู้ที่บรรจุก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557)
  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 (สำหรับผู้ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557)
  ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป พ.ศ. 2558
  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 (กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ที่ต้องการใช้ผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม) 


 แบบฟอร์ม

  แบบรายงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
  แบบรายงานผลสำเร็จของการพัฒนาตนเอง
  แบบรายงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ที่ต้องการใช้ผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม)