ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ไม่มีข่าวใหม่
 
     
จดหมายข่าว  
    ไม่มีข่าวใหม่
 
     
ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
นิทรรศการในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อการดูแลสุขภาพของเยาวชนในโรงเรียนอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๒