ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.60 ถึงวันที่ 3 พ.ค.62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัย Gastronomic Science ประเทศอิตาลี
 
     
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ชุมชนบ้านดอนนูด ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Gastronomic Science ประเทศอิตาลี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนพึงตนเองด้านอาหารและสุขภาพตามวิถีวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้กับนักศึกษาปริญญาโทและคณะทำงาน โดยมีนักศึกษา ผู้ประสานงาน และอาจารย์ผู้ดูแล ทั้งหมด ๒๗ คน โดยมี อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรวิทยาลัย ให้การตอนรับ จะอยู่ในพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จะพักจะกินอยู่กับชาวบ้านในชุมชนที่ศึกษา