การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
การประกันคุณภาพ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
รายวิชาทักษิณศึกษา
หลักสูตรการเรียนรู้งานภูมิปัญญาเพื่อพึ่งพาตนเองตามอัธยาศัย
สาระการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ภาคใต้
สาระการเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตประเพณีความเชื่อ
สาระการเรียนรู้เรื่องศิลปหัตถกรรม
สาระการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญา
สาระการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน
ด้านงานบุคคล
ด้านการเงินและพัสดุ
ด้านยานพาหนะ
ด้านงานอาคารสถานที่
โครงการบริการวิชาการ ปี ๒๕๕๖
โครงการบริการวิชาการ ปี ๒๕๕๗
-->  page 1 [ 2 ] [ 3