รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สรุปผลการประเมิน
โครงร่างองค์กร
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินตามจุดเน้น นโยบาย และตัวบ่งชี้ระดับองค์กร (Corporate KPI) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
-->  page 1