โครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในเชิงพาณิชย์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ : ข้าวไร่ดอกพะยอม
โครงการการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
โครงการการพัฒนากาแฟสำเร็จรูปชนิดผงเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องดอกพะยอม
โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาน้ำมันหอมระเหยจากข้าวดอกพะยอมอย่างยั่งยืนในจังหวัดพัทลุง
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
เผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
-->  page 1