โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๖
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๗
โครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ ๒
แบบฟอร์มคำยินยอมจากผู้ปกครอง
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ฯ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สรุปผลการประเมิน
โครงร่างองค์กร
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินตามจุดเน้น นโยบาย และตัวบ่งชี้ระดับองค์กร (Corporate KPI) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายละเอียดของรายวิชา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
การจัดการความรู้ (KM)
ประกาศ
ข่าวสาร
ข้อบังคับ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในเชิงพาณิชย์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ : ข้าวไร่ดอกพะยอม
โครงการการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
โครงการการพัฒนากาแฟสำเร็จรูปชนิดผงเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องดอกพะยอม
-->  [ 1page 2 [ 3