โครงการบริการวิชาการ
      โครงการบริการวิชาการ ปี ๒๕๕๖
โครงการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ในวันเด็ก
โครงการการบริการข้อมูลภูมิปัญญาทักษิณเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โครงการนิสิตร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนเพื่อการผลิตพืชฯ
โครงการถ่ายทอดและพัฒนาทำฟาร์มตามแบบจำลองการผลิตของครัวเรือนฯ
โครงการการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นฯ
โครงการค่ายเยาวชนคนรักษ์สุขภาพตามวิถีใต้ รุ่นที่ 5
โครงการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ
โครงการพัฒนาใยตาลเพื่องานหัตถกรรม
โครงการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3
โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มบริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควายทะเลน้อย
-->  page 1