โครงการบริการวิชาการ
      โครงการบริการวิชาการ ปี ๒๕๕๗
โครงการการบริการข้อมูลภูมิปัญญาทักษิณเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ผลิตและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ขี้พร้าไฟสู่วิถีพอเพียง
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญ 100 ประโยชน์กรณีเหล้าพื้นบ้าน (ตะเครียะ)
โครงการการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นฯ
โครงการค่ายเยาวชนคนรักษ์สุขภาพตามวิถีใต้ รุ่นที่ 6
โครงการนิสิตร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนเกษตรสู่วิถีพอเพียง รุ่นที่ 1
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ในวันเด็ก
โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ
-->  page 1