ระบบราชการและงานประกันคุณภาพ
   
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  ปี พ.ศ.2553
 
  คำรับรอง ปี 53
   คำรับรอง ปี 54
  ปีพ.ศ.2551
 
  รายงานผลคำรับรองการปฎิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2551
   ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2551
  ปีพ.ศ.2550
 
  รายงานผลคำรับรองการปฎิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550
  รายงานผลคำรับรองการปฎิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550 รวมตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
  รายงานผลคำรับรองการปฎิบัติราชการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550 แบบปริมาณ
  รายงานผลคำรับรองการปฎิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550 แบบปริมาณ