เมนูหลัก
        ประวัติวิทยาลัย  


  

  เมื่อปี พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อขออนุมัติคณะรัฐมนตรีและได้รับอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการพัฒนาได้ โดยกระทรวงมหาดไทยให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ที่ดิน “ทุ่งสระสาธารณประโยชน์” ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 1,450 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและก่อสร้างอาคารท่าเรือ ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพัทลุง 

 

      มหาวิทยาลัยทักษิณได้นำเสนอแนวคิดการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ณ ตำบลพนางตุง ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นด้วยในการจัดตั้งวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนแม่บทการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ณ ตำบลพนางตุง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1949/2547 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2547 ซึ่งมีศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทให้สอดคล้องกับกรอบความคิดหลักของแผนแม่บทมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า 

              มหาวิทยาลัยทักษิณ  เน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาคนและสังคม ให้มุ่งการเรียนรู้และรู้ทันโลก โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก และภูมิปัญญาสากลกับองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี” 

            มุ่งการพัฒนาและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่โดยให้สอดคล้องกับหลักการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะกรรมการกำหนดแผนแม่บทได้ดำเนินการจัดประชุมเสวนาผู้ชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ฯ และบุคลากรในพื้นที่ เพื่อร่วมกำหนดกรอบแนวคิดจัดทำแผนแม่บทและจัดทำร่างโครงการจัดตั้งวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

      สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2548