เมนูหลัก
        ปรัชญา วิสัยทัศน์  
ปรัชญา : สร้างกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้ ด้วยภูมิปัญญาชุมชน บูรณาการด้วยองค์ความรู้อันหลากหลาย เพื่อให้ทุกอนุภาคของวิทยาลัย ฯ เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ โดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอันสำคัญ
         ๒. วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายด้วยภูมิปัญญาชุมชน สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
            ๓. พันธกิจ : 
                        . บริหารจัดการให้วิทยาลัย ฯ เป็นแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
                        ๒. สร้างกระบวนการเรียนรู้หรือวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่
                        . ศึกษาวิจัย ทดลองปฏิบัติการ บูรณาการ และคัดสรรภูมิปัญญาทักษิณ เพื่อสร้างต้นแบบหรือนวัตกรรมให้เป็นทางเลือกใหม่แก่ชุมชน
                        ๔. จัดอบรม/เปิดสอนหลักสูตรพิเศษระยะสั้น /จัดสอนหลักสูตรเฉพาะทาง และให้ความร่วมมือกับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันอื่นๆในการจัดการเรียนการสอนในบางส่วนของรายวิชาหรือบางส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาชุมชน
                        ๕. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาชุมชนร่วมกับคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนักของมหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันการศึกษาต่างๆ และองค์กรภายนอกที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน
                        ๖. หนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการความรู้สมัยใหม่กับภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีการเรียนรู้และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
                        ๗. ส่งเสริมให้ชุมชนนำผลการศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ ให้ชุมชน ณ สถานีประกอบการซึ่งจัดตั้งอยู่นอกวิทยาลัยฯโดยมีสมาชิกบริหารจัดการอย่างอิสระ