ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการเยาวชนคนเก่งสืบส่านภูมิปํญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ ๖
ค่ายอาสาทำนิทานเล่มเล็ก เรื่อง วิถีชีวิตคลองปากประ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27
มหาวิทยาลัย Gastronomic Science ประเทศอิตาลี
ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษิณศึกษา
ประกาศวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เรื่องผลการตัดสินรอบคัดเลือกการประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ ๑
ขอขยายเวลาการรับสมัครและเปลี่ยนแปลงสถานที่การประกวดอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
การประกวดปรุงอาหารและจัดสำรับอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ
โครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ ๔
กิจกรรม "เสริมสร้างความรู้ สร้างสรรค์ปัญญา" เทศกาลเล่นนิทานนานาชาติ ครั้งที่ ๔
กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
การประกวดสำรับกับข้าวอาหารพื้นถิ่นพัทลุง
โครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ ๓
กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสัญจร ครั้งที่ ๑


หน้าที่ :