ภาพข่าวกิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านรับน้อง พัทลุงพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ฐานการเรียนรู้ โรงเรียนห้วยบอน
จัดฐานการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
การฝึกอบรมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ การผลิตภัณฑ์วัฒกรรมกะลานวดยางพารา
จัดฐานการเรียนรู้เรียนภูมิปัญญา
งาน"สัตว์ป่าใต้ร่มพระบารมี" ๒๖ ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
ร่วมกิจกรรม "ชาวพัทลุงรำลึกถึงพระมหาราชาจุดเทียนถึงฟ้า ปวงประชาอาลัย"
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคามร่วมมือทางวิชาการ
มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
งานวันทักษิณศึกษา
กิจกรรม "คนเมืองลุง" ร่วมดำนาข้าวสังหยด ๙ แปลง น้อมถวายแด่พระราชา ผู้ทรงมีแปลงนาอยู่ในวัง
โครงการค่ายเยาวชนคนรักษ์สุขภาพตามวิถีใต้ รุ่นที่ ๘
ฐานการเรียนรู้โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน "One-Day of Local Wisdom"
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙
กิจกรรม "หล่อ สมโภช และถวายเทียนพรรษาหอมแบบโบราณ"
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างองค์กรแห่งความสุข Happy Workplce
การประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ ๔
ฐานการเรียนรู้โครงการบูรณาการสังคมไทยใส่ใจรักถิ่นใต้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


หน้าที่ :