กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
      ผู้บริหาร
 

 
อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

 
นายไพฑูรย์ ทองสม
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

 
อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

E-mail: che.kuaraksa@gmail.com