กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
      ผู้บริหาร
 

 
อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

 
อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

E-mail: che.kuaraksa@gmail.com


 
นางปาจรีย์ เรืองคล้าย
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

E-mail : saya.ku@hotmail.com