กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
      ผู้บริหาร
 

 
อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

 
นายไพฑูรย์ ทองสม
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน