กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
      สำนักงานวิทยาลัย
 

 
นางปาจรีย์ เรืองคล้าย
หัวหน้าสำนักงาน
E-mail : saya.ku@hotmail.com

 
นางอลิสา ขำเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
E-mail : k.alisa@hotmail.com

 
นางพนิดา ขุนพลช่วย
ผู้ปฏิบัติงานบริการ (ธุรการ)
E-mail : phanida14@hotmail.com

 
นายทวีวัฒน์ คงวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริการ (คนสวน)

 
นายบุญฤทธิ์ คงโต
ผู้ปฏิบัติงานบริการ (คนสวน)