กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
      อาศรมภูมิปัญญา
 

 
นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ
นักวิชาการ
ปฎิบัติหน้าที่ : หัวหน้าอาศรมภูมิปัญญาสุขภาวะ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : (61) 5104
Email Address : benjawan@tsu.ac.th

 
นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย
นักวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าอาศรมภูมิปัญญาการถ่ายทอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีชุมชน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : (61) 5102
Email Address : wijittra28@hotmail.com

 
นางสาวจารุวรรณ ชูสงค์
นักวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าอาศรมภูมิปัญญาศิลปการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : (61) 5101
Email Address : vespa4843@hotmail.com

 
นางสาวจรวยพร นุ่มน้อย
นักวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยอาศรมภูมิปัญญาโภชนาการและเวชการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : (61) 5101
Email Address : numnoi 26@hotmail.com