กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
      ภาระกิจปากตูภูมิปัญญาและศูนย์พัทลุงศึกษา