ประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 0705492 และ สหกิจศึกษา 0705491 ในภาคเรียนที่ 1-2560
 
     
ประกาศให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจ
ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 0705492 และ สหกิจศึกษา 0705491 ในภาคเรียนที่  1-2560
ดูรายชื่ออาจารย์นิเทศได้ตามในเอกสารดังแนบ

0705491 สหกิจศึกษา0705492 ภาคปกติ0705492 ภาคสมทบ