ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปรับพื้นฐานนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2560
 
     
โครงการปรับพื้นฐานนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9-11 กันยายน 2560 ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ดวงธิดา พัฒโน อาจารย์สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล ภาควิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์  โดย อาจารย์คุลยา ศรีโยม อาจารย์โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ปรับ พื้นฐานการตลาด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่