ประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขยายเวลายื่นเอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษานิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
 
     
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่มีความประสงค์จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /สหกิจศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ขยายเวลาให้ยื่นเอกสารขอออกฝึกเป็นภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
โดยนิสิตที่ไม่ยื่นภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะออกฝึก