สารสนเทศภายใน
   
   งานประกันคุณภาพการศึกษา

@ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

@ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

@ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

@ SAR ปีการศึกษา 2550 @ SAR ปีการศึกษา 2551
@ SAR ปีการศึกษา 2552
@ รายงานการขอรับประเมินซ้ำจาก สมศ.กรณีผลการประเมินรอบสอง ไม่รับรอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@ แบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.7
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ.2558

@ ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าระดับขั้น ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559