ข้อมูลทั่วไป
   
   ประวัติ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

      ในปี 2533   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาคใต้ ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.) ซึ่งเป็นการเปิดสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นแห่งแรกในภาคใต้ ส่วนภาควิชาบริหารธุรกิจได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) สาขาการบัญชี  และสาขาการตลาด  ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2  ปี การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ และได้รับความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะพลศึกษา โดยในระยะแรกที่เปิดสอนมีอาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 คน  และสาขาบริหารธุรกิจ  2  คน  ได้รับการสนับสนุนอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รวมทั้งวิทยากรจากหน่วยงานราชการและเอกชน 

     ต่อมา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาคใต้  ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้รวมภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน  โดยจัดตั้งเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      ต่อมา  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2546 วันที่  20  กันยายน  2546  ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ และแบ่งงานภายในโดยให้มีสำนักงานเลขานุการ

     ปัจจุบัน   คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

     สำหรับบุคลากรประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีจำนวนทั้งสิ้น 41 คน โดยเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 31 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 10 คน