ข้อมูลทั่วไป
   
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
               
จัดการดี  มีจริยธรรม นำการพัฒนาเศรษฐกิจ
 

วิสัยทัศน์
                เป็นคณะชั้้นนำในภาคใต้ที่มีความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม
 

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ชี้นำการพัฒนา สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
4. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สืบสาน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะ เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการ ความก้าวหน้าในสายงาน และการทำงานอย่างมีความสุข