ข้อมูลทั่วไป
   
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
 
1. พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี
2. สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและผลงานวิชาการ รับใช้สังคม ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี เพื่อพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม
3. จัดบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. สนับสนุนด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม
5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และทำงานอย่างมีความสุข เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ