ผู้บริหารและบุคลากร
   
   ผู้บริหาร

 
 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร
คณบดี
(ประวัติเพิ่มเติม)
 
     
       

อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
รองคณบดี
(ประวัติเพิ่มเติม) 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ
รองคณบดี
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
ผู้ช่วยคณบดี
(ประวัติเพิ่มเติม)
     
  

อาจารย์จิราพร คงรอด
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(ประวัติเพิ่มเติม)
  

อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

อาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
       (ประวัติเพิ่มเติม)