ผู้บริหารและบุคลากร
   
   คณะกรรมการประจำคณะฯ

   

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร
(ประวัติเพิ่มเติม)

 
       

อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
(ประวัติเพิ่มเติม) 
 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ
(ประวัติเพิ่มเติม)

อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
(ประวัติเพิ่มเติม)

 
 

อาจารย์จิราพร คงรอด
(ประวัติเพิ่มเติม) 
 

 

อาจารย์ธนวิทย์  บุญสิทธิ์
(ประวัติเพิ่มเติม) 
 

อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
(ประวัติเพิ่มเติม)
     


อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
(ประวัติเพิ่มเติม)


นางสาวศิริพร  เพ็ชรมณี