ผู้บริหารและบุคลากร
   
   คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

   
อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์ 
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(ที่ปรึกษา)
 
     
   
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร
ประธานอนุกรรมการ
(ประวัติเพิ่มเติม)
 
 
     
       

อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
อนุกรรมการ
(ประวัติเพิ่มเติม) 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ
อนุกรรมการ
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
อนุกรรมการ
(ประวัติเพิ่มเติม)
     

 
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
อนุกรรมการ
(ประวัติเพิ่มเติม)
 
  
อาจารย์จิราพร คงรอด
อนุกรรมการ
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

อาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อนุกรรมการ
(ประวัติเพิ่มเติม)
     


อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี
อนุกรรมการ
(ประวัติเพิ่มเติม)
 
นางนฤมล  ขนอม
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(ประวัติเพิ่มเติม)


นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
ผู้ช่วยเลขานุการ