ผู้บริหารและบุคลากร
   
   อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  นกน้อย
ประธานหลักสูตร
(ประวัติเพิ่มเติม)
 
 

 
     
 


อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ
(ประวัติเพิ่มเติม)
 
 
   
 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร
เลขานุการประจำหลักสูตร
(ประวัติเพิ่มเติม)