ผู้บริหารและบุคลากร
   
   อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

                                                                  

อาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ประธานหลักสูตร
       (ประวัติเพิ่มเติม)       
 
                                                                            
     


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์


อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  ถาวรประสิทธิ์
 เลขานุการประจำหลักสูตร  
(ประวัติเพิ่มเติม)