ผู้บริหารและบุคลากร
   
   อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต


   


อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ประธานหลักสูตร
(ประวัติเพิ่มเติม)
 
     
 
     


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
(ประวัติเพิ่มเติม)


อาจารย์ศรัณยา อิสรรักษ์
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
(ประวัติเพิ่มเติม)
     


อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
(ประวัติเพิ่มเติม)


อาจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
(ประวัติเพิ่มเติม)
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
เลขานุการประจำหลักสูตร
(ประวัติเพิ่มเติม)