ผู้บริหารและบุคลากร
   
   อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

     
 
                
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ประธานหลักสูตร
(ประวัติเพิ่มตัว) 
 
     
 

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
(ประวัติเพิ่มเติม)
 อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
(ประวัติเพิ่มเติม)

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
(ประวัติเพิ่มเติม)
     
 
     


อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
(ประวัติเพิ่มเติม)
     
 
     


อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
เลขานุการประจำหลักสูตร
(ประวัติเพิ่มเติม)  อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี
(ประวัติเพิ่มเติม)
 


อาจารย์จิราพร คงรอด
(ประวัติเพิ่มเติม)