ผู้บริหารและบุคลากร
   
   บุคลากรสำนักงานคณะฯ


   

นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์(ภายใน) : 1823
Email : s_petchmanee@hotmail.co.th
 
     
 

นางนฤมล ขนอม
โทรศัพท์(ภายใน) : 1815
Email : nuk_nuk21@hotmail.co.th
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

นางสาวบงกช แก้วคีรี
โทรศัพท์(ภายใน) : 1816
Email : mixer_47@hotmail.com
 

นางสาวมัฒนา คงศรี
โทรศัพท์(ภายใน) : 1807
Email : matana8292@hotmail.co.th
     
 

นางนานีญา โต๊ะเส็น
โทรศัพท์(ภายใน) : 1817
Email : sow_naneeya@hotmail.co.th
 

นางสาวเสาวรส สุดตะนก

โทรศัพท์(ภายใน) : 1826
Email : oojoylove@hotmail.com


นางสาวศชฎามิษา ตันติรักษ์ธรรม
โทรศัพท์(ภายใน) : 1805
Email : sachadamisa02@outlook.com
     
 

นางสาวพุทธชาติ ล่องแก้ว
โทรศัพท์(ภายใน) : 1811
Email : puthachad_int@hotmail.com
 

นายจีราวัฒน์  ไชยศรี
โทรศัพท์(ภายใน) : 1820
Email:jeerawat06686@hotmail.com
 

นายกมล สุวรรณรัตน์
โทรศัพท์(ภายใน) : 1812
Email : kamon2626@hotmail.com
     
 

นายอนุกูล ศรีวรรณ
โทรศัพท์(ภายใน) : 1806
Email : jome150@hotmail.com