สารสนเทศภายใน
   
   งานบริการวิชาการ

@ โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2553

@ เอกสารโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2554
  • เอกสารโครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุตามระเบียบใหม่ และการตรวจสอบการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพ ณ โรแรมเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554

@ เอกสารโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555
  • เอกสารโครงการสัมมนาข้อบกพร่องด้านการเงิน การคลัง และความรับผิดทางกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น ณ โรแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 8-9 มีนาคม 2555
  • เอกสารโครงการสัมมนาเทคนิค วิธีการจัดเก็บรายได้และการเบิกจ่ายเงินจากการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ณ โรแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555
  • เอกสารโครงการ “วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาคประชาชนและธุรกิจท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 17 สิงหาคม 2555

@ เอกสารโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2556
  • เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการตรวจสอบการเงิน การคลัง ที่มีประสิทธิภาพและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2556 
1. การควบคุมภายในและการบริหารความสี่ยงขององค์กรปกครองท้องถิ่น >>  เอกสาร  <<
2. การควบคุมกำกับด้านการเงิน และการทำรายงานทางการเงิน >>  เอกสาร  << 
3. แบบฝึกหัด >>  เอกสาร  <<