สารสนเทศภายใน
   
   งานหลักสูตร
@ แม่แบบ มคอ.3 ศึกษาทั่วไป พ.ศ.2554
@ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร พ.ศ.2554
@ แจ้งมติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2554 เรื่องจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและประเด็นการวิพากษ์หลักสูตร
@ แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
@ การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
@ ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
@ ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา/รายงานผล (มคอ.3 - มคอ.7) มหาวิยาลัยทักษิณ
@ การเทียบรายวิชา หลักสูตรเก่า - หลักสูตรใหม่
@ ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา
@ รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา