หลักสูตรการศึกษา
   
   ระดับปริญญาตรีภาคปกติหลักสูตร 4 ปี
 
   1.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
       โครงสร้างหลักสูตร  << คลิก >>         
 
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเป็นแห่งแรกของภาคใต้ นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย การฝึกทักษะภาษาอังกฤษและทักษะคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการฝึกปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์    เพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

จุดเด่นของหลักสูตร

        1. มีความเข้มแข็งในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งผลงานนิสิตได้รับการยอมรับในเวทีระดับชาติ

        2. มีการฝึกงานและสหกิจศึกษาในหน่วยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

        3. มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน

        4. มีการจัดการเรียนการสอนโดยฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ

        5. มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

        6. หลักสูตรปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนใน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

                6.1) กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

                6.2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

                6.3) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อาเซียน

 
       
 
   2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
       โครงสร้างหลักสูตร << คลิก >>
 
            - วิชาเอกการตลาด
 
            - วิชาเอกการประกอบการจัดการ
 
            - วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก
    
    สาขาบริหารธุรกิจเปิดสอนใน 3 วิชาเอกได้แก่ วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการประกอบการและจัดการ   และวิชาเอกการจัดการการค้าปลีก  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางการบริหาร สามารถปฏิบัติงานได้จริงในตำแหน่งงานต่างๆ ทั้งในระดับปฏิบัติและการพัฒนาสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ ในองค์กร
    วิชาเอกการตลาด  เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนการตลาด การกำหนดกลยุทธ์การตลาด รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือการตลาด
    วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ  เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดการสมัยใหม่ เช่น  การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  การจัดการความรู้  การเพิ่มผลผลิตนวัตกรรมการจัดการ การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลง และการส่งเสริมให้นิสิตมีแนวคิดในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
    วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก  เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติโดยการจัดการสินค้า การจัดการร้านค้าและทำเลที่ตั้ง การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ โดยมีการสร้างความร่วมมือกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยเฉพาะการให้นิสิตฝึกปฏิบัติในตำแหน่งงานจริงตามโครงการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 และนิสิตมีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานกับบริษัทที่ฝึกงานหลังสำเร็จการศึกษา
    กิจกรรมของสาขาบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนานิสิต เช่น ศึกษาดูงานนอกสถานที่ อบรมสัมมนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เช่น บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)
 
       
   3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
       โครงสร้างหลักสูตร  <<คลิก>>

    สาขาวิชาการบัญชี มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางทฤษฎี และมีทักษะจากการฝึกปฏิบัติเพื่อฝึกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี  ที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  มุ่งให้บัณฑิตมีความพร้อมในการทำงานที่หลากหลายทั้งการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี การพัฒนาระบบงานบัญชีให้กับหน่วยงานต่างๆ และมีศักยภาพที่ก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
    กิจกรรมของสาขาการบัญชี  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานิสิต และในบางกิจกรรมยังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีวิทยากรจากอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชีเอง และผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ จากภายนอก


4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
       โครงสร้างหลักสูตร  << คลิก >>


คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี

     - หลักสูตร 4 ปี ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 

ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน
 
ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม – ธันวาคม
 
ภาคเรียนที่ 2 มกราคม – พฤษภาคม
 
ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม

 
 
วันและเวลาศึกษา
 

- หลักสูตร  4  ปี     
                ภาคปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 – 17.10 น.

 
ค่าใช้จ่าย  
 
หลักสูตร  4  ปี ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 11,000  บาท
 
     

# ปรับปรุงเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2560