หลักสูตรการศึกษา
   
   ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ เรียนเทียบหลักสูตร 4 ปี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร รวมกันไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
     
     โครงสร้างหลักสูตร << คลิก >>

     สาขาบริหารธุรกิจเปิดสอนใน 3 วิชาเอกได้แก่ วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการประกอบการและจัดการ   และวิชาเอกการจัดการการค้าปลีก มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางการบริหาร สามารถปฏิบัติงานได้จริงในตำแหน่งงานต่างๆ ทั้งในระดับปฏิบัติและการพัฒนาสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ ในองค์กร
     วิชาเอกการตลาด  เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนการตลาด การกำหนดกลยุทธ์การตลาด รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือการตลาด
     วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ  เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดการสมัยใหม่ เช่น  การจัดการห่วงโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์  การจัดการความรู้  การเพิ่มผลผลิตนวัตกรรมการจัดการ การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลง และการส่งเสริมให้นิสิตมีแนวคิดในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
     วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก  เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติโดยการจัดการสินค้า การจัดการร้านค้าและทำเลที่ตั้ง การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ โดยมีการสร้างความร่วมมือกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยเฉพาะการให้นิสิตฝึกปฏิบัติในตำแหน่งงานจริงตามโครงการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 และนิสิตมีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานกับบริษัทที่ฝึกงานหลังสำเร็จการศึกษา
     กิจกรรมของสาขาบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนานิสิต เช่น ศึกษาดูงานนอกสถานที่ อบรมสัมมนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เช่น บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต

     โครงสร้างหลักสูตร <<คลิก>>

     สาขาวิชาการบัญชี มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางทฤษฎี และมีทักษะจากการฝึกปฏิบัติเพื่อฝึกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี  
ที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  มุ่งให้บัณฑิตมีความพร้อมในการทำงานที่หลากหลายทั้งการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี การพัฒนาระบบงานบัญชีให้กับหน่วยงานต่างๆ และมีศักยภาพที่ก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
     กิจกรรมของสาขาการบัญชี  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานิสิต และในบางกิจกรรมยังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีวิทยากรจากอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชีเอง และผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ จากภายนอก

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี

      - ภาคปกติและภาคสมทบ เรียนเทียบหลักสูตร 4 ปี
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร รวมกันไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
              หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี

       - เรียนเทียบหลักสูตร 4 ปี ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

 
ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม
 
 
วันและเวลาศึกษา
 
- เรียนเทียบหลักสูตร  4  ปี  
      ภาคปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 – 17.10 น.
      ภาคสมทบ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 17.30 – 20.30 น
                        วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 08.00 – 20.30 น.

ค่าใช้จ่าย

- เรียนเทียบหลักสูตร  4  ปี  
        ภาคปกติ ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ  12,000  บาท
        ภาคสมทบ ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 11,000  บาท
 
 
# ปรับปรุงเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2560