หลักสูตรการศึกษา
   
   ระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
     
     มุ่งส่งเสริมและผลิตมหาบัณฑิต ด้านการจัดการธุรกิจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจ นักบริหารมืออาชีพ และนักวิชาการ ดังปรัชญาหลักสูตร “บูรณาการความรู้ เชิดชูจริยธรรม เป็นผู้นำด้านการจัดการธุรกิจ”

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท   จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร รวม 42 หน่วยกิต << คลิก >>

     - วิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต สำหรับนิสิตที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
  
 โครงสร้างหลักสูตร  แผน ก แผน ข 
 วิชาบังคับ  24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต  -
 สารนิพนธ์  -  6 หน่วยกิต

 
ระบบการศึกษา
   1. หลักสูตรแบบแผน ก ทำวิทยานิพนธ์
   2. หลักสูตรแบบแผน ข ทำสารนิพนธ์
   3. ศึกษาแบบหน่วยกิต โดยแบ่งเป็นการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน
   4. นิสิตจะต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองมาตรฐาน
   แผน ก  : ผู้สมัครภาคพิเศษต้องมีประสบการณ์การทำงาน ไม่ต่ำกว่า  2 ปี สำหรับภาคปกติไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
   แผน ข : ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยต้องมีประสบการณ์การทำงานภาครัฐหรือเอกชน หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร

 
วันและเวลาศึกษา
ภาคปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 17.10 น.
ภาคพิเศษ วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 08.00 – 17.10 น.

 
ค่าใช้จ่าย
   ภาคปกติ ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 21,000  บาท
   ภาคพิเศษ ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 31,000  บาท
หลักสูตร M.B.A. มหาวิทยาลัยทักษิณยังได้จัดให้นิสิตเรียนกับอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในทุกวิชา
 


# ปรับปรุงเมื่อ : 30 มิถุนายน 2558