ผู้บริหารและบุคลากร
   
   อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

                                                             

อาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ประธานสาขาวิชา
       (ประวัติเพิ่มเติม)       
 
                                                                            
     


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
       
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
(ประวัติเพิ่มเติม)


อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
(ประวัติเพิ่มเติม)
     


รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค  สุวรรณอัจฉริย
(ประวัติเพิ่มเติม)
              

อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  ถาวรประสิทธิ์  
(ประวัติเพิ่มเติม)