ผู้บริหารและบุคลากร
   
   อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

     
   

อาจารย์จิราพร คงรอด
ประธานสาขาวิชา
(ประวัติเพิ่มเติม)
 
     
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์
(ประวัติเพิ่มเติม)


ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร
(ประวัติเพิ่มเติม) 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ
(ประวัติเพิ่มเติม) 
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  นกน้อย
(ประวัติเพิ่มเติม)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
(ประวัติเพิ่มเติม)
 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
(ประวัติเพิ่มเติม)
     

 
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
(ประวัติเพิ่มเติม)อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
(ประวัติเพิ่มเติม)
  

อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี
(ประวัติเพิ่มเติม)
     
 
     


อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
(ประวัติเพิ่มเติม)
     
 
     
 

               
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
(ประวัติเพิ่มตัว)  อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์
(ประวัติเพิ่มเติม)
 

อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน
(ประวัติเพิ่มติม) 
     
     
 

อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร
(ประวัติเพิ่มเติม)
 
 

อาจารย์จารุมาศ เสน่หา
(ประวัติเพิ่มเติม)
  

อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด
(ประวัติเพิ่มเติม)
 
     
  

อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
(ประวัติเพิ่มเติม)