ข้อมูลทั่วไป
   
   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ
มุ่งพัฒนาบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และมีลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามชื่อย่อของคณะ คือ
ECBA (Economics and Business Administration)

E: - Ethics (มีจริยธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม)

C: - Creative (มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)

B: - Bright (มีไหวพริบ ปฏิภาณ และก้าวทันโลก)

            A: - Attitude (มีทัศนคติที่ถูกต้อง)