ข้อมูลทั่วไป
   
   ค่านิยม

ค่านิยม ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ (BEST) 

     B: - Balance management  (สร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม)
     E: - Enthusiasm (ปฏิบัติภารกิจด้วยความกระตือรือร้น)
     S: - Social responsibility (มีความรับผิดชอบต่อสังคม)
     T: - Teamwork (ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาอย่างมืออาชีพ)