เกี่ยวกับคณะฯ กลับหน้าหลัก
        จุลสารคณะฯ  
 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2560 (NEW)ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
   
 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560


ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


กองบรรณาธิการจุลสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-7618 โทรสาร : 0-7431-7698 E-Mail : ecba.tsu@gmail.com Website : http://www.ecba.tsu.ac.th