บริการศิษย์ปัจจุบัน กลับหน้าหลัก
        ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สถานที่ฝึกงาน/สหกิจศึกษา  
แบบฟอร์ม


สถานที่ฝึกวิชาชีพ - สาขาวิชาการบัญชี


สถานที่ฝึกวิชาชีพ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สถานที่ฝึกงาน - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

*** กรอกข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ***

@ วิชาเอกประกอบการและการจัดการ @ วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก