Link น่าสนใจ กลับหน้าหลัก
        โครงการบริการวิชาการ  
-
โครงการ วันที่จัดโครงการ รายละเอียด สมัคร รายชื่อผู้สมัคร
โครงการอบรมการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นและการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนางานและต่อสัญญาจ้าง  (ใหม่) 22-24 มีนาคม 2560 หนังสือภายนอก / หนังสือภายใน คลิก คลิก
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS และ Stata 1-2 มีนาคม 2560 คลิก คลิก คลิก
หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คลิก คลิก คลิก
หลักสูตรขายสินค้าออนไลน์ให้รวย รุ่นที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
คลิก คลิก คลิก
หลักสูตรมือใหม่หัดเล่นหุ้น รุ่นที่ 1 วันที่ 4 มกราคม 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2560
คลิก คลิก คลิก
โครงการฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานและใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 คลิก คลิก คลิก
โครงการค่ายผลงานวิชาการ : การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ และการเขียนแบบประเมินค่างาน เพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา 25 - 27 พฤษภาคม 2559 คลิก คลิก คลิก
โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 5 เมษายน 2559 คลิก คลิก คลิก
โครงการฝึกปฏิบัติการและติดตามผลการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการเขียนผลงานวิเคราะห์ของบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 คลิก คลิก คลิก
โครงการสัมมนาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบใหม่ ที่ ก.จ. ก.พ. และ ก.อบต. กำหนด สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 - 26 มกราคม 2559 คลิก คลิก คลิก
โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรคดีปกครองที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ การเงิน การคลัง งานช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 - 22 มกราคม 2559 คลิก คลิก คลิก
โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นและเพื่อการต่อสัญญาจ้าง ของบุคลากรสายสนับสนุน 22 - 24 กรกฎาคม 2558 คลิก คลิก คลิก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานการวิเคราะห์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน เพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน 6-8 พฤษภาคม 2558 คลิก คลิก คลิก
โครงการสัมมนาเสริมสร้าง ความเข้าใจในระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30-31 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 คลิก คลิก คลิก

---------------------------------------------------

ข้อมูลที่ใช้ในโครงการ