ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร กลับหน้าหลัก
        นางนฤมล ขนอม  
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล ขนอม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์ :  074-317618, 074-317600 ต่อ 1815
โทรศัพท์ :  074-317698
E - Mail : nuk_nuk21@hotmail.com
   
  
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ระดับ/วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
2552 ปริญญาโท / กศ.ม. การวิจัยและประเมิน มหาวิทยาลัยทักษิณ / ไทย
2543 ปริญญาตรี / ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี / ไทย
   
ประวัติการทำงาน
วัน/เดือน/ปี
 หน่วยงาน  ตำแหน่ง  ระยะเวลา
15  พฤษภาคม 2557 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หัวหน้าสำนักงานคณะ  วาระที่ 2 ถึงปัจจุบัน
  11 มกราคม 2554  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  หัวหน้าสำนักงานคณะ วาระที่ 1  
  1 พฤษภาคม 2552  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าที่บริหารงาน  ถึงปัจจุบัน
 1 ตุลาคม 2549  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  6   ถึงปัจจุบัน
 16 กันยายน  2548  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  5  ถึงปัจจุบัน
 11 เมษายน  2546 
ถึง 15 กันยายน 2548 
-ยุบ เลิกหน่วยงาน/ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
-ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ 
 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ฯ

 กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

 -นักวิชาการศึกษา 5 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
 2 ปี 6 เดือน
1 กันยายน 2544  กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  นักวิชาการศึกษา 4 1 ปี 8 เดือน
  1 กันยายน 2542  กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการศึกษา 3 2 ปี
มกราคม  2538 
ถึง  สิงหาคม 2542 
บรรจุเข้ารับราชการ
 บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่)  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  4 ปี 8 เดือน
มกราคม  2537 
ถึง  ธันวาคม 2537 เปลี่ยนงานใหม่
 บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม)  ผู้จัดการแผนก  1 ปี
 กรกฎาคม  2536 
ถึง  ธันวาคม 2536
เปลี่ยนงานใหม่
 บริษัท ซี พี ออล์ล จำกัด (มหาชน)
(ร้าน 7-eleven สาขาปิ่นเกล้า)
 ผู้จัดการร้านฝึกหัด 6 เดือน
 
 ประวัติการเป็นวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร/คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
 
ที่
รายละเอียด หน่วยงานที่รับบริการ ระยะเวลา
1 วิทยากร การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานระดับตำบลของบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา    3-4 ก.ย. 57
2 วิทยากร การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานระดับอำเภอของบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  21-22 ส.ค. 57
3 ผู้ช่วยวิทยากรฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการเขียน
หนังสือราชการการจัดทำเอกสารสำนักงานและรายงานการประชุม”
บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป 31 มี.ค. 53
4  บรรยาย “บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพ”  -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 25 มี.ค. 53
5  บรรยาย “บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพ”  นิสิตและอาจารย์ จาก 
-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
9 ก.ย. 52
6  บรรยาย “การจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 9 ก.ย. 52 
7 บรรยาย “การประกันคุณภาพและการจัดทำรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน” 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
การศึกษาแบบบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ส.ค. 52 
8 บรรยายสรุป “พัฒนาการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จากอดีตสู่ปัจจุบัน” 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
15 ม.ค. 47 
9 บรรยาย “การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ : 
ด้านการพัฒนาระบบราชการ” (เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศ)
ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
21 พ.ค. 47    
10  บรรยายสรุป “ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ” วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 7 พ.ย. 46  
       
 
ประสบการณ์การเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน/ประเมินหลักสูตร
รายละเอียด หน่วยงาน
กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙/ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
- คณะนิติศาสตร์
- กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต
- สำนักวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ 

- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑   - คณะศิลปกรรมศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะวิทยาศาสตร์
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ระดับหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
- สถาบันภาษาต่างประเทศ
- สำนักวิทยบริการ
- กองคลังและพัสดุ
- กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต
- สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนา
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
 - สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒   -  คณะศิลปกรรมศาสตร์
-  คณะนิติศาสตร์
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   - วิเทศสัมพันธ์
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา
- สำนักหอสมุด
- สำนักคอมพิวเตอร์
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔   - งานตรวจสอบภายใน
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สำนักหอสมุด
 กรรมการประเมินคุณภาพ หลักสูตรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
-สำนักคอมพิวเตอร์
-ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
-ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
 เลขานุการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  -ฝ่ายตรวจสอบภายใน
-ฝ่ายกิจการนิสิต
-สำนักหอสมุด

 
ประวัติการเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย
ที่
รายละเอียด เลขคำสั่ง/วันที่
1 คณะกรรมการโครงการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
สร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัย ใน 9 กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2550
0307/2551  
วันที่ 28 ก.พ. 51
2 คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 0450/2551 
วันที่ 19 มี.ค. 51
3  คณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ  0765/2551 
วันที่ 21 พ.ค. 51
4  คณะทำงานปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ  0424/2551 
วันที่ 24 มี.ค. 52
5  คณะทำงานวิเคราะห์อัตรากำลัง สายคณาจารย์  0351/2552 
ลงวันที่ 16 มี.ค. 52
6  คณะทำงานพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย  0366/2552 
ลงวันที่ 7 พ.ค. 52
7  คณะทำงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  1034/2552 
ลงวันที่  2 ก.ย. 52
     

 งานวิจัย/โครงงาน
ที่
 รายละเอียด
งบประมาณ หมายเหตุ
1

การสร้างมูลค่าเพิ่มและการจัดการเชิงธุรกิจผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวสังหยด ร่วมกับอาจารย์.ดร.อมรรัตน์  ถนนแก้ว จากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

ได้รับงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยทักษิณด้านการพัฒนาผลงาน/ชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-ผู้ร่วมวิจัย
-นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปี ๒๕๕๕

2

การสร้างมูลค่าและการจัดการเชิงธุรกิจผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวสังหยดเพื่อสุขภาพ ร่วมกับ อ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในโครงการ ๒-V Research Program ประจำปี ๒๕๕๓   -ผู้ร่วมวิจัย
-นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปี ๒๕๕๖
3 โครงการวิจัยการจัดการเชิงพาณิชย์เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการจัดขันหมากไทยมุสลิม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอนขี้เหล็ก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

-หัวหน้าโครงการวิจัย
-นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ในปี ๒๕๕๗ 

4 การประเมินโครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : สัมมนาข้อบกพร้องด้านการเงิน การคลัง และความรับผิดทางกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณคณะฯปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

 -หัวหน้าโครงการวิจัย
-นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ ๒๓ ปี ๒๕๕๖
 5  ความรู้ ความเข้าใจภาษีท้องถิ่นและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการชำระภาษีท้องถิ่นของประชาชนที่เข้าข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

งบประมาณ คณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 -เป็นผู้ร่วมวิจัย
 
จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการ ดังนี้  
ที่
รายละเอียด
งบประมาณ
ระยะเวลาที่จัด/สถานที่
1 โครงการอบรม เรื่อง การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม วันที่ 11-12  ส.ค. 50 
โรงแรม วี แอล 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2  โครงการอบรม เรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจบริการและการสร้างมาตรฐานการบริการ  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 25-26  ส.ค. 50 
โรงแรม รีเจนซี่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3  โครงการอบรม เรื่อง Smart Marketer 2007  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 1-2  ก.ย.  50 
โรงแรม วี แอล 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4  โครงการบอรม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 8  ก.ย.  50 
โรงแรม วี แอล 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5  โครงการอบรมหลักสูตร  การออกแบบระบบบัญชี การบริหารต้นทุน ปัญหาภาษีอากรและการวางแผนภาษี  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 17-18 พ.ย. 50 
โรงแรม วี แอล 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6  โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี เรื่อง มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับปรับปรุงใหม่  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 23  ม.ค. 50 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
7  โครงการอบรมทักษะการบังคับบัญชาของหัวหน้างาน ระดับต้น  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 5-6 เม.ย. 51 
โรงแรม วี แอล 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
8  โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี หลักสูตร “เจาะกลเม็ดการตกแต่งบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน และความรู้ทางภาษีอากร”  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 26-27 เม.ย. 51 
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี
9  โครงการเสริมสร้างความรู้ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในที่ดี  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 14  มิ.ย.  51 
โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา  อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา
10  โครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีก  ได้รับงบประมาณจากโครงการต้นกล้าอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล  วันที่ 4 พ.ค. 52 
ถึง 4 มิ.ย. 52
11  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 4-5  ก.ย. 52 
โรงแรมวีว่า อ.เมือง 
จ.สงขลา
12  โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่น 1)  ได้รับงบประมาณจากค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 24-25  ก.พ. 53 
โรงแรมเจบี 
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
13  โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่น 2)  ได้รับงบประมาณจากค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 3-4  พ.ค. 53 
โรงแรมวังใต้ 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
14  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และการประเมินผลการควบคุมภายใน  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 16-18  มิ.ย. 53 
โรงแรมเจบี 
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
 15  โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุตามระเบียบใหม่ และการตรวจสอบการเงิน การคลัง ที่มีประสิทธิภาพ   -ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม   2-4 พฤษภาคม 2554 โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 16  โครงการสัมมนาข้อบกพร่องด้านการเงิน การคลัง และความรับผิดทางกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น   -ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม   8-9 มีนาคม 2554 โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 17  โครงการสัมมนาข้อบกพร่องด้านการเงิน การคลัง และความรับผิดทางกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น  -ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม   วันที่ 3-4  พ.ค. 2555 โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 18  โครงการอบรม เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  -คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  17 สิงหาคม 2556 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 19  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการตรวจสอบการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบการควบคุมภายใน  -ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม   4-7 มิถุนายน 2556
โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า
 20  โครงการบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และบูรณาการสู่การวิจัย(Problem  Based Learning and Integrated through research)   -งบประมาณโครงการทักษิณวิชาการ ปีงบประมาณ 2557  2  ตุลาคม  2557 
มหาวิทยาลัยทักษิณ