ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร กลับหน้าหลัก
        ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ  
ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1808
โทรสาร : 074-317698
มือถือ : 089-2995757
E - Mail : orachan_s@hotmail.com
   
  
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.
ระดับ/วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
 2549  ปริญญาเอก/Doctor of Business Administration  The University of Newcastle/ Australia
 2546  ปริญญาโท/Master of Business Administration  Assumption University/ Thailand
 2539  ปริญญาตรี/อักษรศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย
 
 

ประสบการณ์
ด้านการบริหาร

            - รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2552-2554
   
ผลงานวิชาการ
ด้านวิชาการ
 
- ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552-2556

 

- ประธานรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือกสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ รายวิชา 0000147 เศรษฐกิจและการ
  จัดการในชีวิตประจำวัน พ.ศ. 2552-2556

  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
  - บรรณาธิการจัดการวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2552-2556
  - วิทยากรโครงการเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ รุ่นที่ 8- 11  ณ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนด้านการตลาดและการจัดการหลายแห่ง
  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวิจัย  ในการนำเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับชาติ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552-2556
  - คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการนำเสนอผลงานวิจัยและตัดสินรางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2556
  คำสั่ง ม.ทักษิณ ที่  0714/2555
  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวิจัย ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหลายแห่ง
  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวิจัยลงวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  วารสารการจัดการ
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วารสารปาริชาติ วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วารสารเศรษฐศาสตร์และ
  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ และอื่นๆ
  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเค้าโครงวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเมินความก้าวหน้า และประเมินคุณภาพงานวิจัยของสถาบัน
  อุดมศึกษาหลายสถาบัน
  - อาจารย์พิเศษสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาการจัดการการตลาด การวิจัยธุรกิจ หลายสถาบัน
  - ประธานกรรมการ/กรรมการ สอบเค้าโครง/สอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาหลายสถาบัน
  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายสถาบัน
   
 
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
อรจันทร์ ศิริโชติ.(2556). การตลาดบริการ. สงขลา : นำศิลป์โฆษณา. (พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือ
              มหาวิทยาลัยทักษิณ)

อรจันทร์ ศิริโชติ.(2555).เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0705223 การตลาดบริการ. 
              สงขลา : นำศิลป์โฆษณา. (ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
              มหาวิทยาลัยทักษิณ)

อนิวัช แก้วจำนงค์. อรจันทร์ ศิริโชติ. ณฌา ขวัญมณี. และ คณะ  (2553). เศรษฐกิจและการ
             จัดการในโลกปัจจุบันสงขลา : นำศิลป์โฆษณา. (พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือ
              มหาวิทยาลัยทักษิณ)
 
งานวิจัย
 อรจันทร์ ศิริโชติ. (อยู่ระหว่างดำเนินการ). บทบาทของสภาพแวดล้อมของร้านและคุณภาพเชิงความสัมพันธ์ต่อความจงรัก
              ภักดีของลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก. (โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้
               กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2557 : อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2558). บทบาทของคุณภาพบริการด้านโลจิสติกส์ในการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า SME
              ในจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้
               คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2556)
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2555). การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าในความรับรู้ ความพึง
              พอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้เขต 1 (จังหวัดสงขลาและสตูล).
               สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.(โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ
               ประจำปี 2552)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 ปี พ.ศ. 2555
 Sirichote, Orachan. (2012). “Destination Image of Thailand Southern Tourism Area 1.” International Journal                of Business Research. 12(2), 165-173.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
 ปี พ.ศ. 2557
 อรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
             34(3), 54-64.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอภาคบรรยายในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ
 ปี พ.ศ. 2557
Sirichote, Orachan. (2014). “Destination Image of Satun Province,” Paper presented at TSU-AFBE 2014:  
            Management and Business Education in a Rapid Changing Environment,
            The Emerald Hotel, Bangkok, 5-6 November 2014.   (pp. 23-29).
 ปี พ.ศ. 2555
Sirichote, Orachan. (2012). “Destination Image of Thailand Southern Tourism Area 1,” In the IABE-201
            Venice-Summer Conference, Ca’ Foscari University of Venice, Venice, Italy, June 8-10, 2012.             
 
บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอภาคบรรยายในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
 ปี พ.ศ. 2555
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2555). “ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
            เครือข่ายวิจัย สถาบันระดับอุดมศึกษาประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่.
             วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555.

อรจันทร์ ศิริโชติ. (2555). “ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่การท่องเที่ยวภาคใต้เขต 1(จังหวัดสงขลาและสตูล),”
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.

 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารร่วมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรี
 ปี พ.ศ. 2557
ผกากรอง พัฒนะปราน  วรรณิสา แก้วรุ่งเรือง  และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2007). “ความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี                           มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา” วารสารปาริชาต.  27(3), 252-259.
 ปี พ.ศ. 2556
ปัทมา สุวรรณจำรูญ, วาสนา สุวรรณวิจิตร และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2556). “ทัศนคติเกษตรกรต่อส่วนประสมการตลาดระหว่าง                 ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล”
             วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 6 (2), 47-57.
นูรีมัน ดอเลาะ, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2556). “ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
              มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,” วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5(3). 110-121.
ศุภธร ชีถนอม, ชูลีรัตน์ คงเรือง และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). “พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสม
              ทางการตลาด ร้านค้าปลีกไปรษณีย์พัทลุง,” วารสารการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 2 (2), 27-37.
สุพรรณี พรหมชัย, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2556). “ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ แรงจูงใจ
              และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส,”
             วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5(1), 93-108.
 ปี พ.ศ. 2555
ชุลีพร มาสเนตร, อนิวัชแก้ว จำนงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2555).  “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเล                 แปรรูปพื้นบ้านของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส,”  วารสารนราธิวาสราชนครินทร์. 4(3), 54-68. 
ปวีณ โชคนุกูล, อรจันทร์ ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2555). “ลักษณะของธุรกิจและความสำเร็จของการพัฒนา
              ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,”
             วารสารปาริชาต, 25(3), 39-48.
 ปี พ.ศ. 2553
วิภา วังศิริกุล, ชูลีรัตน์ คงเรือง และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2553).  “ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
              และขนาดย่อมต่อ  ส่วนประสมการตลาดบริการของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส,”
             วารสารนราธิวาสราชนครินทร์. 2(2), 54-68.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอภาคบรรยายในที่ประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรี
 ปี พ.ศ. 2557
กนกอร โทบุรี, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ความคาดหวังและความพึงพอใจในภาวะผู้นำ
              ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16,”ใน รายงานการประชุมวิชาการ
             ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (หน้า 489-499). วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กษิรา ปฏิสุวรรณ์, อรจันทร์  ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2557). “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร
              ของบุคคลากรสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้,” ใน รายงานการประชุม
             ระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”.  
              (หน้า 218-233). ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 26-28 มีนาคม 2557.
ซูไลลา ปิยะปิ, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2557). “คุณภาพบริการและความพึงพอใจที่มีผลต่อความจงรักภักดี
              ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ  ครั้งที่ 3.
             “Innovation and Social Enterprise”. (หน้า 753-766). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
              วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
ธนพร รอดเกลี้ยง, เจษฎา นกน้อย และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “การจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
              ก่อสร้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา,”  ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ  
             ครั้งที่ 3. “Innovation and Social Enterprise”. (หน้า 767-780). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
              วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
นพศักดิ์  ว่องวัชรกุล, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ปัญหาในการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนา
              ตนเองของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสตูล,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
              และนานาชาติครั้งที่ 5 (หน้า 82-91). วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นลินรัตน์  คลังธารชูสิน, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2557). “ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
              เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลา,” ใน รายงานการประชุมการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ
             และเศรษฐศาสตร์ “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”.  (หน้า 235-244). ณ คณะบริหารธุรกิจ
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 26-28 มีนาคม 2557.
นิวุฒิ  พูลศรี, อรจันทร์  ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2557). “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ                   ของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักที่พักแรมประเภทโฮมสเตย์   ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา,”
              ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ  ครั้งที่ 3. “Innovation and Social Enterprise”.
              (หน้า 65-79). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
พรหมพสร  จันทร์ทอง, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2557). “ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสถาน
              ศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
             ประจำปี 2557. “วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”. (หน้า 822-829).
              ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
              วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557.
พรฤดี ไพชำนาญ, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
              สังกัดอาชัวศึกษาจังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5
              (หน้า 871-879). วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พรสุดา อินสุวรรณ,เจษฎา นกน้อย และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ความผูกพันต่อองค์กรของบุคคลากรที่ปฏิบัติงานใน
               วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ  ครั้งที่ 3.
               “Innovation and Social Enterprise”. (หน้า 518-529). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
               วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
ภัทราวดี จันทรา, วาสนา สุวรรณวิจิตร และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “การตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการ
               อู่ซ่อมแอร์รถยนต์ในจังหวัดสตูล พัทลุง และสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ
              ครั้งที่ 3. “Innovation and Social Enterprise”. (หน้า 835-845). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
               วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
มนทิรา  ปิสิตโร, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ความคิดเห็นของผู้ชำระภาษีท้องถิ่นต่อการบริหารจัดเก็บ
               ภาษีของเทศบาลในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมการระดับชาติ
              ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”.  
               (หน้า 224-234). ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 26-28 มีนาคม 2557.
วิราวรรณ สุวรรณรัตน์, อรจันทร์  ศิริโชติ และวาสนา สุวรรณวิจิตร. (2557).  “ส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคผัก
               อินทรีย์ของประชาชนในจังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ  ครั้งที่ 3.
              “Innovation and Social Enterprise”. (หน้า 897-905). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
               วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
 สุธาทิพย์ กวักแก้ว, อรจันทร์  ศิริโชติ และวาสนา สุวรรณวิจิตร. (2557). “พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อองค์
               ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ  
              ครั้งที่ 3. “Innovation and Social Enterprise”. (หน้า 131-144). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
               วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
โอริสา ชุมพงศ์, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ขีดความสามารถและความต้องการการพัฒนาขีดความ
               สามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,”
               ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (หน้า 348-360). วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
               ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 ปี พ.ศ. 2556
เจนจิรา สุระกำแหง, อรจันทร์  ศิริโชติ และวาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). “การรับรู้คุณภาพบริการ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจต่าง
               ประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2
              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2556. “Green and Innovation Management” (หน้า 269-275).
               ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
ตรีทิพย์ อนันต์, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและ
               ประสิทธิผลการทำงานของผู้ตรวจบัญชีในทัศนะของนักธุรกิจ SMEs ในจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการ
              ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2556. สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน.
               (หน้า 611-618). ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
               วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556.
ประภาพร มนตรี, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2556). “การบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
               จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2556.
              สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน. (หน้า 627-633). ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
               ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556.
ประวัติ แดงบรรจง, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “ความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการ
               ให้บริการสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการด้านการ
              จัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2556. “Green and Innovation Management”.
               (หน้า 288-302). ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
ปุญชรัสมิ์ บริรักษ์เจริญกิจ, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2556). “กลยุทธ์การลงทุนและการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
               และอนุพันธ์ของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
              ประจำปี 2556. สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน. (หน้า 603-610). ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
               ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556.
               (ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ)
สฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์, เจษฎา นกน้อย และอรจันทร์ ศิริโชติ (2556). “การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับพนักงาน
               มหาวิทยาลัย ในจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29.
               (หน้า 319-326). ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่24-25 ตุลาคม 2556
อนัญญา ชีวนิชพันธ์, ชูลีรัตน์ คงเรือง และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “ทัศนคติของผู้ใช้บริการประกันวินาศภัยที่มีต่อส่วน
               ประสมการตลาดบริการขิงบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน),” ใน การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ
              ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2556. “Green and Innovation Management”. (หน้า 372-382).
               ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
 ปี พ.ศ. 2555
ประวีณ โชคนุกูล, อรจันทร์ ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2555). “ลักษณะของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของการพัฒนา
               ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,” ใน การประชุมวิชาการ
              ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
               อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.
อภิรมฤดี ขุนจิต, อรจันทร์ ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย.  (2555). “แรงจูงใจกับความสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
               กลางและขนาดย่อมในอำเภอเมืองสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2555.
               ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
               วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.
อมรรัตน์ ชูแก้ว, อรจันทร์ ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2555). “แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทอมฤต แอนด์
               แอสโซซิเอทส์ และบริษัทในเครือ,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2555.
               ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
               วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.
อนพัช ทวีเมือง, อรจันทร์ ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2555). “อิทธิพลของภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการให้
               บริการต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
              ประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
               วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.
วิยะรัตน์ แก้วอุทัย, พินิจ ดวงจินดา และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2555). “ทัศนคติและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่
               มีต่อส่วนประสมการตลาดในกิจกรรมนันทนาการของอุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง,” ใน การประชุม
              วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ
               60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.
แวสุไฮลา ลูโบะเด็ง, อรจันทร์ ศิริโชติ และวาสนาสุวรรณวิจิตร. (2555). “ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ป่วย
              นอกโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกีรยติ ๘o พรรษา จังหวัดนราธิวาส,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
             เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555.
              ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  วันที่ 7-8 สิงหาคม 2555.
ปี พ.ศ. 2554
ขวัญตา พระธาตุ และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2554). “คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคคลากรอัยการที่
               ปฏิบัติงานในสำนักอัยการในพื้นที่จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีประทุม
              ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีประทุม. วันที่ 21 ตุลาคม 2554.
ฑิฆัมพร สุภาไชยกิจ, อรจันทร์ ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2554). “กลยุทธ์การสร้างความผูกพันลูกค้าต่อธนาคารกรุง
               ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีประทุม
              ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีประทุม. วันที่ 21 ตุลาคม 2554.
 
 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอภาคโปสเตอร์ในที่ประชุมวิชาการร่วมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2557
ชัยกฤต เงารังษี, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ กรณีศึกษา
                 มหาวิทยาลัยทักษิณ,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (หน้า 1805-1814).
                 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของพนักงานที่
                 ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน,”  ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
                ครั้งที่ 5 (หน้า 1825-1833). วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
นพดล  พรหมทอง, เจษฎา นกน้อย และ อรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “การเข้าถึงข้อมูลและพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
                 ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ของประเทศไทย,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
                ประจำปี 2557. “วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”. (หน้า 1768-1774).
                 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                 วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557.
นัฐภัชศร แก้วมณี, รินรัดดา พันธุ์เคี้ย และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเครือข่าย
                 อินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา,” ใน รายงาน
                การประชุมการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”.
                 (หน้า 317-321). ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 26-28 มีนาคม 2557.
ปธานิน  ชุมประมาณ, อาภรณ์ ชุมแสง และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ความพึงพอใจในการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล
                 ของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
                “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”.  (หน้า 378-381). ณ คณะบริหารธุรกิจ
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ปภัชญา  สุวรรณคีรี, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2557). “ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
                 ใช้บริการสินเชื่อของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
                มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2557. “วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”.
                 (หน้า 1782-1789). ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                 วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557.
ผกากรอง พัฒนะปราน, วรรณวิสา แก้วรุ่งเรือง และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ระดับความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี
                 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
                ประจำปี 2557. “วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”. (หน้า 1815-1819).
                 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                 วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557.
วิชาดา เส็นดาโอ๊ะ, ชลิยา ไทรทองคำ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
                  สถานเสริมความงามในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
                 ครั้งที่ 5 (หน้า 1316-1321). วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
สนธวรรณ สุขสว่าง, เจษฎา นกน้อย และ อรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ปัญหาและความต้องการใช้บริการสินเชื่อเพื่อ
                 ที่อยู่อาศัยของประชาชนในจังหวัดสงขลาม. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
                ประจำปี 2557. “วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”. (หน้า 1807-1814).
                 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                 วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557.
ปี พ.ศ. 2556
กฤตยา ครองธานินทร์, อรจันทร์ ศิริโชติ และวาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). “ทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการและ
                 พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา,” ใน การประชุมวิชาการ
                ด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2556. “Green and Innovation
                Management”. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
กิติต์ธัญญา ติ้นไล่เดชาวัฒน์, เจษฏา นกน้อย และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). “บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของ
                 ผู้บริหารในทัศนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,” ใน การประชุมวิชาการเสนอ
                ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
                 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556
ณัฐริณีย์ ไข่จันทร์, อรจันทร์ ศิริโชติ และวาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). “การรับรู้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการและ
                 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารทะเล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการด้าน
                การจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2556. “Green and Innovation
                Management”. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
วรรณวิมล  เหมือนสี, รัชลี อินทร์ขาว  และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “ทัศนคติในการใช้บัตรเครดิตของบุคลากรมหาวิทยาลัย
                 ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2556.
                สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
                 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556
โศภนิศ วงศ์เบี้ยสัจจ์, โศภิษฐา วงศ์เบี้ยสัจจ์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
                 วิทยาเขตสงขลาต่อส่วนประสมการตลาดเครื่องสำอาง,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
                ประจำปี 2556. สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
                 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556
สุดารัตน์ พืชชน, สุนิสา รองเดช และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “ความพึงพอใจของนักเรียนต่อส่วนประสมการตลาดบริการใน
                 โรงเรียนกวดวิชาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556. “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกับการก้าว
                 สู่ประชาคมอาซียน”. ณ อาคารโลจีสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
                 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556
สุพิชญา เพิ่มพูน, อรจันทร์ ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2556). “ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการท่าเทียบเรือ
                 ประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน),” ใน การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                ประจำปี 2556. “Green and Innovation Management”. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
                 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
ปี พ.ศ. 2555
สมฤทัย บัวกิ่ง, พินิจ ดวงจินดา และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2555). “ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
                 เมืองสงขลา จำกัด,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2555.
                 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่  *********************************