ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร กลับหน้าหลัก
        อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ  
ชื่อ - สกุล : นางเกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1802, 1829
E - Mail :  keskaew55@hotmail.com
   
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ระดับ/วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
2532 ปริญญาโท / วท.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ไทย
2523 ปริญญาตรี / ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย