ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร กลับหน้าหลัก
        อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์  
ชื่อ - สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1801
E - Mail : saowalak137@hotmail.com